"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Moszczenica Promuje Innowacje- Start!

Projekt pn.: „Wzrost eksportu sektora MSP w Lódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gmine Moszczenica”, dofinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Os priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, dzialanie: II.2 Internacjonalizacja przedsiebiorstw, poddzialanie: II.2.2: Promocja gospodarcza regionu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lódzkiego na lata 2014-2020.

Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.02.02.02-10-0027/16-00.
Całkowita Wartość Projektu wynosi: 1 074 498,00 zl
Wydatki Kwalifikowane Projektu Wynoszą: 910 600,00 zl

Przygotowanie dokumentacji Projektu było możliwe dzięki współpracy Urzędu Gminy w Moszczenicy, Politechniki Częstochowskiej oraz Łódzkiego Domu Biznesu. W szczególności, w pracach tych brali udział:

Zespół projektowy

  • mgr inż. Krzysztof Jędrzejczyk - Sekretarz Urzędu Gminy w Moszczenicy
  • mgr inż. Tomasz Mikulski - Inspektor ds. Zamówień Publicznych, Urząd Gminy w Moszczenicy
  • mgr inż. Maria Ślusarek - Inspektor ds. Inwestycji, Urząd Gminy w Moszczenicy
  • dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. P. Cz. - Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych, Politechnika Częstochowska
  • mgr Maciej Kokotek - Łódzki Dom Biznesu
  • mgr Arkadiusz Szymański - Łódzki Dom Biznesu
  • dr inż. Marcin Korytkowski - Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych, Politechnika Częstochowska

Instytucje i firmy, które bezinteresownie przyczyniły się do powstania dokumentacji projektowej

  • Adam Bielawski - Branch Manager Manpower